CAPA 2020

Foto: Christine Stokkebryn
Foto: Christine Stokkebryn

Om Symposiet

Gjennom de to siste tiårene har internasjonale kliniske og vitenskapelige studier økt vår forståelse for betydningen av deltagelse, utviklet et utvalg av relevante instrumenter for å måle deltagelse og utformet metoder for intervensjon som fremmer deltagelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Symposiet CAPA 2020 “Capturing the magic – participation for all“ vil formidle status for evidensbasert kunnskap innenfor fagfeltet rehabilitering og funksjonshemming, samt belyse kliniske fordeler og muligheter. Siden symposiet er en del av 50- års feiringen til Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), som benytter "Tilpasset Fysisk Aktivitet" (TFA) som hovedvirkemiddel for å oppnå økt aktivitet og deltagelse blant mennesker med funksjonsnedsettelse, vil magien i gruppebasert TFA være hovedfokus i symposiet. 

Ved å samle ni Keynote Speakers, som alle er ledende forskere innenfor fagfeltet, sammen med kommende og andre etablerte forskere og praktikere, vil symposiet skape et forum for diskusjon omkring vitenskapelig utvikling og kliniske forbedringer innenfor rehabilitering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Symposiet vil, i samarbeid med det internasjonale forskningstidsskriftet "Disability & Rehabilitation", publisere en spesialutgave, "State of the art of participation research", basert på det vitenskapelige innholdet i konferansen. Symposiets deltagere inviteres til å bidra i skriving av artikler for publisering i spesialutgaven. For å fasilitere denne prosessen, blir det lagt tilrette for workshops i små grupper ledet av foredragsholderne, organisert ut fra temaene for konferansen. Gruppene skal samarbeide omkring utarbeidelse av manuskripter for innsending og vurdering.

Det vil i tillegg settes av tid for å besøke og oppleve rehabiliterings- aktivitetene ved Beitostølen Helsesportsenter.

 

Målsetninger for symposiet

Deltakerne på symposiet vil ha mulighet til å utveksle kunnskap og erfaringer som kan bidra til å fremme optimal deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Kjernetemaer for symposiet vil være følgende:
  • Hva er deltakelse? Hvordan kan det måles? Hvordan kan det påvirkes?
  • Deltakelsesforløp
    - Problemstilliger knyttet til livsfaseoverganger
    - Faktorer som påvirker deltakelse på lengre sikt
    - Levde erfaringer med deltakelse
  • Organisering av helsetjenester som støtter deltakelse i rehabiliteringsfeltet for   personer med funksjonsnedsettelse

Kontaktpersoner

Tor Erik Nyquist
Tor Erik Nyquist
torerik.nyquist@bhss.no
Reidun Jahnsen
Reidun Jahnsen
reijah@ous-hf.no